ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วมหาลัย

             วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 สมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดประตู
สู่รั้วมหาลัยให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ณ อาคารสม – เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา