มอบรางวัลและเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

              วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวชณิดาภา เวชกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา ณ อาคารสม – เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา