เหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21

             นายรชต เขียนด้วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
(ตัวแทนศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) วันที่ 4-8 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง