นางสาวสุนิสา ศิริสุข ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

              ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา ศิริสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ