ประกาศผลการเลือกรายวิชาเสริมทักษะ (วิชาเลือกเสรี) 2/2566

            ประกาศผลการเลือกรายวิชาเสริมทักษะ (วิชาเลือกเสรี) ห้องเรียนทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
แยกตามระดับชั้น ดูผลประกาศผลคลิกที่นี่
แยกตามรายชื่อครูผู้สอน ดูผลประกาศคลิกที่นี่
-ให้นักเรียนเข้าเรียนตามรายชื่อที่ตนได้เลือก และลงทะเบียนไว้โดยไม่มีการย้ายวิชาเลือกเองโดยเด็ดขาด
-ครูผู้สอนต้องไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามใบรายชื่อ เข้าเรียน          
งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มบริหารงานวิชาการ