พิธีมอบทุนการศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี

              พิธีมอบทุนการศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับทุนการศึกษา  จำนวน 18 คน
ม.ต้น     จำนวน 12 คน
ม.ปลาย จำนวน 6 คน
รวมเป็นเงินทุน 84,000 บาท
               โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพี่ๆทีมงานสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกท่าน