อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือฯ

             อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือฯ
จำนวน 695 ราย
             18 สิงหาคม 2566  นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและรายชื่อนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือตาม “โครงการมอบทุนการศึกษา ความช่วยเหลือผู้ยากจน หรือด้วยโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” (ครั้งที่ 3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 – การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ซึ่งศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หลักสูตรที่สูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 7 ราย
 – การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส
– ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 267 ราย
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ 4,000 บาท จำนวน 218 ราย
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละ 6,000 บาท จำนวน 203 ราย
ภายใต้งบประมาณ 3,000,000 บาท