ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก