รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566

        นักเรียนที่สนใจสมัครนศท. ชั้นปีที่ 1 ให้นำเอกสารตามประกาศ ข้อ 4 ถึงข้อ 10 มาติดต่อที่สำนักงานนักศึกษาวิชาทหารในวันเปิดภาคเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา