ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ดูผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566
ขั้นตอนการรายงานตัว/มอบตัว
1. รายงานตัว ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นักเรียนจะสามารถบันทึกข้อมูลการมอบตัวได้เมื่อทางโรงเรียนอนุมัติการรายงานตัวให้
2. ระบุข้อมูลการมอบตัว(เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีเงินฝาก *บัญชีธนาคารที่มีชื่อของนักเรียน เฉพาะธนาคารกรุงไทย)
3. อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน(Book Bank), หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงศึกษา
*หน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน(Book Bank) สามารถอัปโหลดหลังจากวันมอบตัวได้ ภายในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
*การยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัว จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนระบุข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งเอกสารให้สำนักงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว