รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับเกียรติบัตรกิจกรรม “คนดีศรี ส.ร.” ประจำปีการศึกษา 2565