รางวัลชนะเลิศ การอบรมและแข่งขันการเขียนแบบพื้นฐาน ในงานวิศวกรรม

ผลการแข่งขันงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 การอบรมและแข่งขันการเขียนแบบพื้นฐาน ในงานวิศวกรรม
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
รางวัลชนะเลิศ คือ นายจารุกฤต เมืองแก้ว ม.5/13
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือนายสุวิจักขณ์ พัฒนรักษ์ ม.5/13
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือนายนิติภูมิ สาโรชวงศ์ ม.5/11
 ครูที่ปรึกษา ครูกิติมา เพชรทรัพย์ ครูกฤตยานุตา เพชรแก้ว และครูสายชล สุขศรี