โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาและทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

             วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และ การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 11   โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข และ การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย โรงเรียนเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช