รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

                  นางสาวโยษิตา ศรีพร ม.4/5 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน