การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชง และพืชกระท่อม

            ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชง และพืชกระท่อม ในสถานศึกษาและนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา