รายงานสำรวจปัญหาและความพึงพอใจงาน ICT ในด้านการซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี และการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาค 1/2565

ด้วยกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาและความพึงพอใจงาน ICT ในด้านการซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี และการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 941 คน เฉลี่ยภาพรวม  3.76 อยู่ในระดับดี  งานซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี 4.12 อยู่ในระดับดี งานบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.4 อยู่ในระดับพอใช้
ซึ่งทางผู้รับผิดชอบได้นำข้อมูลเข้าหารือกับฝ่ายบริหาร เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและนำสู่การพัฒนาต่อไป