ประกาศกำหนดการเลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

กำหนดจำนวนเลือกเหล่า วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ทางอินเตอร์เน็ต จำนวนดังนี้
ลส.เสนา  120 คน
ลส.อากาศ 60 คน
นน.เสนา 60 คน
นน.อากาศ 60 คน
บพ.  60 คน
ยุวกาชาด 104 คน
รวม 464 คน
ครูอภิรักษ์ ลบถม พบเด็ก ม.1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ หน้าเสาธง หลังเลิกแถว
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ-รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ สอบถามได้จากคุณครูที่ปรึกษา และเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้าใช้งานได้แล้ว ให้เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองอีกครั้ง โดยคลิกที่ไอคอนรูปกุญแจ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์
 
กรณีลืมรหัสผ่าน ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น ห้องเรียน ทางกล่องข้อความ Facebook โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 
-นักเรียนระดับ ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 กรณียังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้สอบถามรหัสผ่านใหม่จากครูที่ปรึกษา
 
-นักเรียนระดับ ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 และ ม.4(ม.3 เดิม) ที่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ใช้รหัสผ่านเดิม