ครูศศิ แก้วไทย-ครูพรทิพย์ เกิดแก้วและครูอันนา วงศ์พัฒนกิจ เป็นตัวแทนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

ครูศศิ แก้วไทย ครูพรทิพย์ เกิดแก้ว และครูอันนา วงศ์พัฒนกิจ เป็นตัวแทนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี