การรายงานตัว/มอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

การรายงานตัว/มอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครองท่านใด ที่ข้อมูลการมอบตัวยังไม่เรียบร้อย เช่น รูปนักเรียน(ต้องเป็นชุดนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 หรือม.4 เท่านั้น), รูปหน้าสมุดบัญชี(Book Bank), ชื่อบัญชี, เลขบัญชี, ข้อมูลการมอบตัวอื่นๆ หรือยังไม่ได้พิมพ์ใบมอบตัว เพื่อนำมามอบให้ทางโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียน 1/2565
ขณะนี้ได้เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลและพิมพ์ใบมอบตัวแล้ว ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในช่วงเวลา 8.00-16.30 น. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565