ระเบียบการรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง