ครูกัญกฤษเขม แดนที่ และครูอรรถวิช สุวรรณโชติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑0,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา