ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

              วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนดิจิทัล
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทุกระดับชั้น ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา