ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา   สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 2,3,5 และ 6  โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 นำเอกสารใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อชำระเงิน  ติดต่อขอใบแจ้งชำระที่งานการเงิน  หรือสามารถปริ๊นได้ด้วยตนเองทางระบบข้อมูลนักเรียนส่วนบุคคล
ช่องทางที่ 2 ชำระผ่าน mobile  banking ของธนาคารกรุงไทย
1.  เข้าแอปธนาคารกรุงไทยในโทรศัพท์ (แอปของธนาคารอื่นไม่สามารถจ่ายได้)  
2.  เลือกเมนูจ่ายเงิน/จ่ายบิล  ค้นหาโดยใช้รหัส 80146  เลือกโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ระบุข้อมูล 
     Ref1: เลขประจำตัวนักเรียน 
     Ref2: ชื่อ-สกุลนักเรียน
            (ไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม หรือระบุเฉพาะชื่อ หากชื่อสกุลยาว เนื่องจากระบบมีการจำกัดตัวอักษร)
     Ref3: ระบุจำนวนเงินจ่าย