ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและพนักงานทำความสะอาด