ประชุมให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำ ICT เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแล บทบาทหน้าที่และใช้งานอุปกรณ์ในห้องเรียน

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี จัดประชุมให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำ ICT เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแล บทบาทหน้าที่และใช้งานอุปกรณ์ในห้องเรียน ผ่าน Zoom meeting วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 87 คน รองรับการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565