ข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ 12 และ 14 ตุลาคม 2564