คุณครูสิรภพ ใสสะอาด ผ่านการคัดเลือกโครงการ Teacher Hero Season 3

              คุณครูสิรภพ ใสสะอาด ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 คุณครูเข้าร่วมโครงการ Teacher Hero Season 3 จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ Starfish Education