เด็กหญิงจิดาภา แก้วนาม นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวขวัญใจ ฮกเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม ให้แก่ เด็กหญิงจิดาภา แก้วนาม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.