ประชุมการขอจัดกิจกรรมที่ใช้เงินเหลือจ่าย 2566

             วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมการประชุมการขอจัดกิจกรรมที่ใช้เงินเหลือจ่าย
ปีการศึกษา 2566 และประชุมหัวหน้าโครงการ/งานประจำ เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2/2566
ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา