ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียน (Classroom Meeting) 2/66

             วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องชมเชยนักเรียนที่ความประพฤติดีมีน้ำใจ
แจ้งผลการเรียน ความประพฤติ ความสามารถของนักเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนซักถามข้อปัญหาต่าง ๆ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน ในการป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน ณ  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา