รางวัลชนะเลิศต้นแบบระดับเพชร การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

           ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบระดับเพชร
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ