มอบเกียรติบัตร โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

                วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มอบหมายให้
นายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานวิชาการ และนางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนครู
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ได้นำเสนอผลงานรับการประเมิน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ส่งผลให้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับ “รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565” และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา