รางวัลชมเชย Energy For All โครงการประกวดวาดภาพกระทรวงพลังงานปีที่ 9

                  น.ส.กชกร วิเมศ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชมเชย Energy For All โครงการประกวดวาดภาพกระทรวงพลังงานปีที่ 9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย