ผลการแข่งขันบาสเกตบอลเทพมิตรศึกษา 3×3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

            การแข่งขันบาสเกตบอลเทพมิตรศึกษา 3×3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค. 2566 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้แก่
-เด็กชายพีรภาส ศรีทอง ม.2/7
-เด็กชายตฤณ วงศ์พานิช ม.3/1
-เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร ม.3/1
-เด็กชายสุวัฒนา อุไรวรรณ ม.3/6
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ได้แก่
-เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม ม.3/9
-เด็กหญิงศศิยฉัตร กมลลาศลักษณ์ ม.3/11
-เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล ม.3/11
-เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสถียรอินทร์ ม.3/8
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ได้แก่
-เด็กหญิงบุญญาพร ไพเมือง ม.2/1
-เด็กหญิงอิกขณา ฤทธิ์โรจนกุล ม.3/12
-นางสาวภูวษา อินทรเทพ ม.4/10
 4. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้แก่
-นายจิรายุ นาคหลง ม.6/5
-นายภูวภัท ขจรภัย ม.6/5