รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค TAI เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย นางวนิดา คงอุดหนุน