รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L เรื่อง ภาคตัดกรวย สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นางสาวชญาภา ใจโปร่ง