ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธี B-SLIM Model วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูสมบัติ ระมัด