ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง การสอบถามความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง การสอบถามความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ให้ผู้ปกครองเข้าตอบแบบสำรวจความยินยอมฯ โดยใช้ เลขประจำตัวและรหัสผ่านของนักเรียน ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองทำแบบสอบถามให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.