ประกาศผลการเลือกรายวิชาเสริมทักษะ (วิชาเลือกเสรี) ห้องเรียนทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเลือกรายวิชาเสริมทักษะ (วิชาเลือกเสรี) ห้องเรียนทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แยกตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับ ชั้น ม.1 คลิกที่นี่
ระดับ ชั้น ม.2 คลิกที่นี่
ระดับ ชั้น ม.3 คลิกที่นี่
ระดับ ชั้น ม.4 คลิกที่นี่
แยกตามรายชื่อครูผู้สอน คลิกที่นี่
 ให้นักเรียนเข้าเรียนตามรายชื่อที่ตนได้เลือก และลงทะเบียนไว้โดยไม่มีการย้ายเองโดยเด็ดขาด
ครูผู้สอนต้องไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามใบรายชื่อ เข้าเรียนวิชาของตน หากมีความจำเป็นต้องรับนักเรียนเพิ่มเติมต้องให้นักเรียนทำใบขอย้ายวิชาเลือกเสรีที่สำนักงานพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นรายกรณีไป