ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564