รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

            วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวชณิดาภา เวชกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเกียรติบัตรนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า