แนะแนวการศึกษา Singhangern roadshow สิงห์เงินมาเยือน

                วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 งานแนะแนวร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา Singhangern roadshow สิงห์เงินมาเยือน ณ หอประชุมศรีสมร โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา