ร่วมให้การต้อนรับคุณครู ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอน

             วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมให้การต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
การสอน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ครูวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครูวณิชชา รอดเสน
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูวิภาพรรณ อินทร์จันทร์ ครูแนะแนว ณ อาคารสม – เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา