ปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยง นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

             ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นางสาวชณิดาภา เวชกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยง นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา