ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน

           ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน “ESS Help Me” และแอปพลิเคชัน “คุ้มครองเด็ก”
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามรายละเอียดดังไฟล์แนบ