ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3 2566

ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3 มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 405 คน มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา