การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย

การเก็บเงินบำรุงการศึกษา  
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ  
ช่องทางที่ 1 นำเอกสารใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อชำระเงิน  (เอกสารใบชำระสามารถขอรับได้ที่งานการเงิน  ห้องประมาณ)
ช่องทางที่ 2 ชำระผ่าน mobile  banking ของธนาคารกรุงไทย/ Product  Code  :  80146   
ตัวอย่างเอกสารดังแนบ