มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House)

              วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พร้อมด้วย
นายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และนายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา