แจ้งความสมัครใจในการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

             แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคน ให้แจ้งความสมัครใจในการเข้าสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2566  (สอบ/ไม่สอบ) ภายในวันที่ 22 ส.ค. 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. โดยการแจ้งความประสงค์ของนักเรียน จะต้องผ่านความเห็นชอบของ
ผู้ปกครองด้วย
 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 1. การสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3 มีกำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2567 โดยจะทดสอบ 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 2. การสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 มีกำหนดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นรอบ รอบละ 1 วัน โดยมีกำหนดสอบ
ระหว่างวันที่ 24, 25 ก.พ. , 2, 3 มี.ค. 2567 โดยจะทดสอบ 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ
3. โรงเรียนเชิญชวนให้นักเรียนได้เข้าสอบ O-NET เพื่อ..
  • เป็นประโยชน์ในการวัดความรู้ตนเองในระดับชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
  • เป็นเกียรติประวัติที่น่ายกย่องชื่นชมแก่ตนเอง หากทำคะแนนได้เต็มหรือสูงสุดในระดับต่างๆ
  • เป็นประโยชน์ในการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 หรือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (A-Level)
 4. จะส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเฉพาะนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เท่านั้น หากนักเรียนยังไม่แน่ใจ ควรจะแจ้งว่า “ประสงค์” ไปก่อน
*นักเรียนที่ลืมรหัสผ่าน ให้แจ้งเลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ทางกล่องข้อความ เพจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา หรือให้คุณครูที่ปรึกษา รีเซ็ตรหัสผ่านให้ที่ระบบ ข้อมูลครูและบุคลากร