รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีคุณูปการ รองผู้อำนวยการ ครู และผู้ปกครองนักเรียน

           สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีคุณูปการ รองผู้อำนวยการ ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา